پوربابایی: آمریکا برخورد یکسانی با موضوع حقوق بشر ندارد