خسارت 6 میلیارد ریالی سیل و تگرگ به محصولات زراعی و باغی کاشمر