وثیقه سنگین درانتظارمشتریان وام خرد/ ۱۰میلیون وام درقبال سند ملکی