دعوت از دانش آموز بجنوردی به اردوی تیم ملی کونگ فو نوجوانان