کفاشیان: در جلسات هم‌افزایی مربیان به هماهنگی بیشتری می‌رسند