توقف نماد محورسازان ایران‌خودرو، محدودیت عدم فروش تا ۲ ماه اوراق مسکن