اگر قلعه نویی می خواهد استقلال راخوار و ذلیل تر از این کند بماند