۳۰ درصد خانه های عالم ساخته شده در خراسان شمالی خالی است