علیپور: گوینده ورزشگاه تبریز نتیجه را اعلام کرده بود