برگزاری مسابقه با مضمون وصیت‌نامه امام خمینی بین دانش‌آموزان زنجانی