دستفروشی بازیگر “ساعت خوش”/جرأت ندارم بگویم دستفروشم مبادا از نان خوردن بیفتم!/تشخیص اشتباه پزشک فد