واکنش یک بازیگر به برخورد پلیس با«دور دور کردن»;دیدی ۳ روزه تونستم ماشینمو در بیارم؟