- مدیرعامل گروه بهمن برترین مدیر جهادی کشور شناخته شد