بازدید انواری، عضو هیأت امنای کمیته امداد از خبرگزاری فارس