تصاویر/ دیدار اعضای شورای برنامه ریزی حوزه خراسان با مراجع