نماینده شرکت‌ بهنام‌پیشروی کیش: برنده مزایده شویم پرسپولیس‌سالاری حاکم خواهد شد