اینترنت ورزشگاه یادگار امام تبریز قطع نشده بود و همه از نتیجه بازی سپاهان اطلاع داشتند