اپراتورهای موبایل و تلفن ثابت در جشنواره فاوا رتبه نیاوردند