سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی باید به 30 درصد برسد