سطح بندی و ایجاد رشد برای مداحان از برنامه های اولویت دار ما در امسال است