روشنایی : رستگار ریاست مسابقات غرب آسیا را از من گرفت !