برخورد خودرو درروستای جزیره گناوه باعث مرگ عابر پیاده شد