اختصاص 2 هزار و 780 میلیارد ریال اعتبار به پروژه های آب و خاک ایلام