پیام کنگره پیشمرگان مسلمان کرد منافع مشترک اقوام ایرانی است