سیره علما و بزرگان دینی بهترین الگو برای نسل جوان جامعه است