محدودیت واردات دارو برای حمایت از تولید داخل است /بیمار در مضیقه قرار نمی گیرد