کلنگ احداث سردخانه میوه در گرمی مغان به زمین زده شد