تیم ملی والیبال هنوز خیلی کار دارد/ زرینی فشار زیادی را تحمل کرد