چیدمان تیم را برای را برای یونیورسیاد طوری گذاشتیم که نه تیم دانشجویان ضرر کند و نه تیم ملی