- ادامه برنامه حمایتی دولت نروژ از خودروهای الکتریکی