الگوی پیشرفت باید واقع بینانه طراحی شود نه ایده آلی