برنده مزایده شویم پرسپولیس‌سالاری حاکم خواهد شد/ بنا بر انتخاب برنده در مزایده باشد ما ارجح‌تر هستی