زمان سفر کمیسیون عمران مجلس به استان فارس/بازدید از پروژه های عمرانی