سبقت خیرین نیک اندیش مانه و سملقان از برنامه اوقاف