کیفیت مناسب مصالح ساختمامی شاه کلید مقاوم سازی ساختمانهاست