کاندیداها با صداقت گسست بین مردم و مسئولان را کاهش دهند