اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ چین؛ بزرگترین طلب‌کار آمریکا