پدرم می‌گوید به دنیایت آوردیم تا کارهایمان را انجام دهی!