فعالیت بیش از250 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سیستان و بلوچستان