بعید است با این شرایط در استقلال بمانم/استقلال نفرین شده است