رزمی کاران گیلانی در مسابقات موی تای قهرمانی کشور دو مدال کسب کردند