دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از آیت الله قربانی تقدیر کرد