وثایق سنگین درانتظارمشتریان وام خرد/۱۰ میلیون وام درقبال سند ملکی