وقتی درد و پول در هم می‌آمیزد/ شدت گرفتن فاصله طبقاتی در بیمارستان‌ها