کنگره شعر از توس تا نیشابور در آرامگاه خیام به کار خود پایان داد