نظم وانضباط از ویژگی های بارز سردار شهید محسن سرمدی بود