امام دهم، معلم منشور امام شناسی/اهانت به امام هادی تصادفی نیست