برگزاری همایش ایثارگران در دانشگاه علوم پزشکی تهران