تغییر در روابط جنسی، عفونت‌های تناسلی را افزایش داده