نفرات برتر مسابقات انتخابی تک حرکت پرس سینه با لوازم استان زنجان مشخص شدند